Ceredigion County Council

Teaching Assistant Level 1 – Ysgol Gynradd Gymraeg (BB-3553D)

Found in: Neuvoo UK

Description:

About the role

The following is for a Teaching Assistant Level 1 where the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential.

Mae’r Llywodraethwyr am benodi: Cynorthwy-ydd Addysgu Lefel 1 (Anghenion Dysgu Ychwanegol) i gydweithio’n gyda disgyblion ar draws yr ysgol. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio gyda grwpiau ac unigolion er mwyn sicrhau lles a chynnydd pob disgybl.

Mae hon yn swydd wag amser llawn, cyfnod penodol am ddwy flynedd. I ddechrau ym mis Medi.

Mae Ysgol Gynradd Gymraeg, Aberystwyth yn ysgol 3 – 11 oed, gyda 423 o ddisgyblion ar y gofrestr Ein gweledigaeth yw: darparu cwricwlwm eang, diddorol ac ysbrydoledig er mwyn datblygu dysgwyr annibynnol, effeithiol, brwdfrydig, dwyieithog, a’u paratoi i fod yn ddysgwyr gydol oes.

Fe fydd gofyn i chi:

 • ymwneud ag anghenion personol y disgyblion, a gweithredu rhaglenni personol perthnasol, gan gynnwys materion cymdeithasol, iechyd, corfforol, hylendid, cymorth cyntaf a lles;
 • goruchwylio a chefnogi disgyblion ag anghenion addysgol arbennig gan sicrhau eu bod yn ddiogel a bod ganddynt fynediad at ddysgu;
 • cynorthwyo gyda datblygu, gweithredu ac adolygu Cynlluniau Addysg/Ymddygiad Unigol a rhaglenni Gofal Personol;
 • rhoi adborth i ddisgyblion ynghylch cynnydd, cyflawniad, ymddygiad, presenoldeb, ac ati;
 • hyrwyddo cynhwysiant a derbyniad i’r holl ddisgyblion;
 • annog disgyblion i ryngweithio ag eraill ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau o dan arweiniad yr athro neu’r athrawes;
 • annog disgyblion i weithredu’n annibynnol, fel y bo’n briodol.
 • Rydym am benodi unigolyn sydd â:

 • sgiliau rhifedd/llythrennedd da;
 • cymryd rhan mewn cyfleoedd datblygu a hyfforddi;
 • gweithio’n adeiladol a hyblyg yn rhan o dîm, deall cyfrifoldebau a swyddogaethau’r ystafell ddosbarth a’ch safle bersonol o fewn y swyddogaeth hynny.
 • Fe fydd yr ymgeisydd perffaith yn mwynhau gweithio mewn amgylchedd prysur, drwy ddefnyddio’u menter, gydag rhagolwg bositif a gwir ddiddordeb yn cefnogi anghenion dysgu’r disgyblion.

  Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg er mwyn cael ei benodi/phenodi i’r swydd hon.

  Mae’r ysgol wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc. Disgwylir i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu’r ymrwymiad hwn ac fe fydd yr ysgol yn gofyn am gofnod manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, SCT gynt (Enhanced DBS formerly CRB).

  Dyddiad cyfweliad: i’w gadaarnhau.

  Am fwy o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â’r Pennaeth Mr Clive Williams

  Note: We reserve the right to extend the application closing date.

  Safeguarding and child protection are key priorities for us. We aim to support vulnerable children and young people to ensure they are as safe as they can possibly be. We and our educational establishments acknowledge that children and young people have a right to protection and will take action to safeguard their welfare. Each member of staff and volunteer is expected to share this commitment, and we will require an Enhanced Check by the Disclosure and Barring Service (DBS), formerly CRB.

  calendar_today4 days ago

  report

  info Fixed-Term

  location_on Aberystwyth, United Kingdom

  work Ceredigion County Council

  Apply:
  I expressly authorise the Terms and Conditions

  Similar jobs